Skip to main content

Vårvind

Vårvind presenterar sig

Målsättningen för Vårvind är bevarande och utveckling av modersmålet, samt bekantskap med ungerska sedvänjor och kultur.

Om vår verksmahet:

Inom vår gemenskap finns flera barngrupper i verksamhet. I små grupper sysslesätter vi 2-6 åriga barn, i de större grupperna finns 6-12 åringarna. Grupperna leds av utbildade pedagoger, hos de äldre barnen kan även föräldrar, som har pedagogiska intressen och färdigheter, få aktiv roll. Teori och praktiska övningar kopplas ihop i grupparbeten. Vi lägger stor vikt på utvecklingen av ordförråd och på aktivt brukande av språket genom lekbetonade uppgifter och diskussioner. Vi strävar efter att anpassa innehållet i sysselsättningen till barnens intresse. Människokroppen, naturen, planetsystemet, djurens beteende osv. Ger möjlighet till spännande upptäckter. Vi leker mycket med dockor, använder film- och diaprojektor, lär oss sällskapsspel. Med sång kan vi också återuppliva gamla seder. Dansen och musiken, skapandets glädje är viktiga element i undervisningen. Vi bygger ofta vår verksamhet på dessa, när vi då och då uppträder, visar upp oss även för andra. Eventuellt får andra också lust att ansluta sig till oss. Våra helgdagar är tillfällen, då vi brukar uppträda, t. ex. I väntan på Santa Nikolaus/Jultomten, Karnevaltid, 15 mars/nationaldagen, morsdag, diktuppläsning/deklamationstävlingar, Pingsthelgen. Vi gör regelbundna utflykter i naturen. Dessa utflykter blir till stor hjälp att hitta vänner, knyta vänskapsband att gemensamt bekämpa svårigheter, formerar gruppen och stärker känslan av samhörighet.

Till sist, men inte minst, vill jag nämna att vi har en tredje grupp. Föräldraklubben för den outtröttliga „evigungdomen”, vilka under sysselsättningstimmarna, mellan kaffedrickande och förberedande av mellanmål, planerar, räknar, löser logistiska uppgifter och under tiden diskuterar, samt „löser” världens och ungrarnas problem, byter adresser, telefonnummer och tipps om hantverkare och de trivs väldigt, väldigt bra i varandras sällskap.

Ordföranden

Fördelar med medlemskap

Ungerska Kulturföreningen Vårvinds (Tavaszi Szél Kulturális Egyesület) verksamhet får besökas av föreningens medlemmar. Undantagna är vår öppna möten som annonseras i god tid. Medlemsavgiften är 400 SEK per år och familj. Betalning ska ske varje år i januari, före föreingens årsmöte. I fall en familj ansluter sig under årets gång, finns möjlighet att betala halvårs medkemsavgift (200 kronor). Medlemskapet berättigar att deltaga i föreningens möten, reducerad inträdesavgift till föreningens öppna tillställningar, samt prenumeration på Ungerska Riksförbundets (SMOSZ) kvartalsvis utkommande medlemstidning HÍRADÓ, som sänds ut av SMOSZ till medlemmarnas postadress. Vid våra möten är uppgiften för alla medlemmar, att till barnen ordna mellanmål, eller städning, som alla får utföra i allmänhet två gånger årligen. Schema för dessa uppgifter görs upp av styrelsen och informeras i programkalendern. I fall någon inte kan ställa upp, får hon/han själv ordna ersättare. Till ett fungerade föreningsliv, övriga organisations- och ledningsuppgifter söker vi alltid arbetsvilliga föreningsmedlemmar. I övriga frågor rörande föreningsmedlemskap kan man alltid vända sig till styrelsen.

Eszter Orbán/ordförande

Våra partners